Jogszabályi háttér

Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások esetében alkalmazzuk, amely személyes adattal, közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos. A fotosklub.hu webáruház esetében személyes adatok kezelésére kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja

A webáruházak esetében az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása, bizonyos esetekben (pl.: a számlázás esetében) pedig kötelező adatkezelés.
Fontos kiemelni, hogy az érintett hozzájárulása csak akkor fogadható el, ha az valóban önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás a kötelező adatkezelések esetében is szükséges.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek alkalmazandók a webáruházak működésében.

Adatkezelési előírások

adatvédelmi előírásai között Ön, mint megrendelő felhatalmazza a szolgáltatót, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenek. Fontos, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, fontos korlát az is, hogy ezeket az adatokat csak a szükséges mértékben és ideig kezelheti. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatástól eltérő célból –pl.: a szolgáltatás hatékonyságának növelése vagy a vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy más címzett tartalom eljuttatása, ill. piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és csak az érintett erre irányuló felhatalmazása esetén kezelheti. A fotosklub.hu üzemeltetője a szolgáltatás nyújtását megelőzően és a szolgáltatás nyújtása során is folyamatosan biztosítja, hogy a kötelező adatkezelések kivételével az érintett az adatkezelést bármikor megtilthatja. Az érintettek hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai nem kapcsolhatók össze az érintett azonosító adataival, és az érintettek hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személyeknek. Törölni kell a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve az megszűnik, továbbá a számlázást követően. Ez a törlési kötelezettség természetesen az egyéb jogszabályok által megőrzendő adatokra nem alkalmazható (azaz pl.: a számlák).
Törölni kell továbbá a szolgáltatás nyújtásához technikailag nem elengedhetetlen adatokat (pl.: hírlevél, marketing tevékenységcéljából felvett adatokat), ha az adatkezelési cél megszűnt vagy a szolgáltatás igénybe vevője így rendelkezik (pl.: leiratkozik a hírlevélről). Törvény eltérő rendelkezése hiányában az ilyen adatok törlését haladéktalanul el kell végezni.

A fotosklub.hu adatkezelési célokból a következő adatfajtákat kezeli: regisztráció, számlázás, szállítás. Ez a rendelkezés vonatkozik mind a hozzájáruláson alapuló, mind pedig a kötelező adatkezelésekre is. A szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége kiterjed a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokra is (pl.: webszerver üzemeltetése esetén és a cookie technológia alkalmazására is.

Az adatkezelés alapfogalmai

Vásárló: Résztvevő az adatkezelésben, személyes adatai, neve, email címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden–akár közvetett módon -a személlyel kapcsolatba hozható információ személyes adata, a személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása, hírlevélküldés) valamint az adatokon elvégzett bármely művelet pedig adatkezelésnek minősül.

Az adatkezelő az, aki az érintett adatait kezeli, a webáruház üzemeltetője.

Adatfeldolgozó: Adatfeldolgozó lehet a webáruház működését támogató diszpécserszolgálat, a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató, vagy futárszolgálat, amely az adatkezelőtől megkapja az áru kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

A célhoz kötöttség elve alapján a vásárlás során elkérhető a név, cím, telefonszám, email cím, számlázási és szállításiadatok–azaz azok az adatok, amelyek a vásárlás lebonyolításához valóban szükségesek.

A pontos, teljes és naprakész adatok kezelésének követelménye. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. A személyes adatok esetében az adatrögzítés pontossága fontos főleg a személyazonosító és a kapcsolati adatok esetében. A pontos adatok kezelésének követelménye mind az adatkezelőnek, mind pedig az érintettnek egyaránt érdeke.

Adatkezelés hozzájárulás alapján. A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a webáruházban, amennyiben nem, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Érintett jogai. Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint kérheti a személyes adatainak –a kötelező adatkezelés kivételével –törlését vagy zárolását. Az érintett adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelme: vásárló –aki egyben az adatkezelés érintettje is –tájékoztatást kérhet az személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől. A vásárló vonatkozó kérése esetén, az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia arról, hogy milyen személyes adatokat milyen célból, mennyi ideig kezel a vásárlóval kapcsolatban, továbbította-e azokat, (ha igen, akkor milyen adatokat, kinek, milyen jogalapon) illetve, hogy az adatkezelés során igénybe vesz-e adatfeldolgozót.